Vad är spotpris el?

Spotpris för el kan kort och enkelt förklaras som det pris ett elbolag får betala för elen på elbörsen. Spotpriset är en av de faktorer som påverkar vad du i slutändan kommer få betala för din el, men det är inte samma sak som elpriset. Nedan reder vi ut allt om spotpris el.

vad är spotpris

Spotpriset – vad är det?

Det är lätt hänt att man blandar ihop spotpris och elpris i och med att spotpriset är en av de faktorer som påverkar ditt slutgiltiga elpris. Dessa två prissättningar är dock inte samma sak, och ska därför särskiljas. För att förenkla det hela kan man se det som att spotpriset är en form av riktpris som påverkar det de olika elbolagen får betala för elen på elbörsen.

Detta spotpris varierar från timme till timme och anges av den nordiska elbörsen, Nord Pool. Faktorer som påverkar spotpriserna varje timme är utbudet och efterfrågan, det vill säga hur mycket el som produceras i förhållande till hur mycket samhället använder. Utbud och efterfrågan avgörs i sin tur bland annat av väder, vind och tid på dygnet.

Beroende på var i landet du är bosatt och använder el kommer du tillhöra ett visst elområde. Även det är en avgörande faktor i vad spotpriserna kommer landa på timme för timme för elbolagen, och vad ditt slutgiltiga elpris kommer bli. 

För att balansera elmarknaden

Den främsta anledningen till att man valt att dela upp elpriserna i spotpriser beror på att man med spotpriset kan undvika energiförluster på ett bättre sätt, vilket i sin tur balanserar elmarknaden. En balanserad elmarknad innebär att det förbrukas ungefär lika mycket el som det produceras i de olika delarna av landet.

Sveriges elområden och spotpriser

Hur funkar det då? Sverige som land är indelat i olika elområden; elområde 1, elområde 2, elområde 3 och elområde 4. För att slippa lagra elen under längre tid än nödvändigt, och för att undvika att transportera elen långa sträckor över landet – vilket kan leda till energiförluster – har man valt att dela upp det i elområden och spotpriser.

I norr är produktionen av och tillgången till el som absolut störst i hela Sverige – i och med att en begränsad skara människor bor och använder elen där finns det mycket att ta av. Det till skillnad från i södra Sverige, där Stockholm, Skåne och Västra Götaland står för hela 40% av den totala elanvändningen i hela landet. Elproduktionen där är därmed inte tillräcklig.

Rätt elanvändning i rätt områden

Om man då till exempel har ett lägre spotpris i norr, där produktionen av och tillgången på el är väldigt stor i förhållande till den el som används i området, kommer det bidra till att fler stora elanvändare som industrier och liknande lockas att hålla till där. Och tvärtom kan ett högre spotpris i de södra elområdena göra att fler väljer förnybar energiproduktion där.

Undvika energiförluster

Genom att se till så att Sveriges elområden och spotpriser är i balans säkerställer man att det förbrukar ungefär lika mycket el som det produceras i de olika delarna av landet. Det kommer i sin tur bidra till att man kan undvika energiförluster, samtidigt som man kan dra ner på miljöpåverkan genom att undvika onödigt lång och svår ellagring och transport.

Vad styr spotpriset?

Spotpriset och elpriset är inte samma sak, men de hänger ändå ihop. Det innebär att man kan säga att de båda priserna påverkas av ungefär samma faktorer. För de elbolag som köper in el, som i sin tur ges ut till konsumenterna, är alltså spotpriset av högsta vikt för deras egen prissättning.

I Sverige påverkas både elpriset och spotpriset främst av vädret, så som av utomhustemperaturen och av hur mycket det regnar eller blåser. Men även av andra saker påverkar priserna, så som:

  • Den effekt som finns tillgänglig från kärnkraften
  • Råvarupriserna
  • Utsläppsrätternas priser
  • Politiska beslut
  • Den efterfrågan industrier har på el
  • Tid på dygnet

Så sätts spotpriset – dag från dag

Varje dag, till och med varje timme, sätts spotpriset på den nordiska elbörsen – Nord Pool. Hur dessa spotpriset sätts varierar mellan de olika elområden som finns i Sverige, vilket i sin tur bland annat styrs av de faktorer listade ovan. Väder, vind och tid på dygnet två av de faktorer som främst är avgörande för prissättningen från timme till timme, dag för dag.

Tillgång och efterfrågan på el kommer även det ha väldigt stor betydelse för timpriserna. Precis som vanligt kommer spotpriset sjunka om tillgången är hög och efterfrågan är låg, och tvärtom kommer priset gå upp om tillgången är låg och efterfrågan är hög. Skulle det visa sig att vi i Sverige har ett elöverskott kan vi via Nord Pool exportera elen internationellt.

Spotpriset och de rörliga elpriserna

Om du som konsument har tecknat ett rörligt elavtal kommer ditt elpris styras av det spotpris som Nord Pool angett, i kombination med din elförbrukning. Det innebär att du som tecknat ett elavtal med rörliga elpriser kan dra nytta av lägre spotpriser, samtidigt som din elräkning kommer bli dyrare om spotpriserna går upp. Fasta elavtal har samma pris per timme.

Dela artikeln